15 september, 2015

Minnesanteckningar
Literacynätverk den 15 september 2015, Stockholm

Deltagare:  Carina Fast, Dan Åkerlund, Katharina Andersson, Gunilla Molloy, Cecilia Rosenbaum, Catarina Schmidt, Anna Anderberg, Åsa Wedin, Siv Asarnoj, Christina Olin-Scheller, Karin Jönsson, Marie Tanner, Anna Lyngfeldt, Sylvana Sofkova Hashemi, Marie Nordmark, Carina Hermansson, Lars Holm

 • Aktuella frågor:
  • Nya Skolforskningsinstitutets uppdrag, hur kan vi hjälpas åt att bevaka våra forskningsintressen?
  • Komvux, ett viktigt fält att beforska när det gäller literacy. Hamnar ofta utanför, men en skolform av stor betydelse för många och inte minst ur flerspråkighetsperspektiv.
  • Literacybegreppet urvattnas när det gäller det sociala perspektivet. Vill vi och kan vi göra något för att sprida vår definition av literacy, och varför det kan bli problematiskt om det används alltför autonomt? Fem punkter från den aktuella debattartikeln kan vara ett stöd för oss i diskussionen om en vidgad syn på literacy:

1) Läs- och skrivundervisningen i olika skolämnen och genrer,

2) Betydelsen av olika undervisnings- och läromiljöers utformning på elevers språk-, läs- och skrivutveckling,

3) Digitaliseringen och nya mediers påverkan på elevers möjligheter att utveckla skriftspråkliga kompetenser,

4) Betydelsen av faktorer som flerspråkighet, klass och kön för utvecklingen av läs- och skrivkompetenser och

5) Elevers möjlighet att såväl utveckla kritisk textmedvetenhet som att göra demokratiska erfarenheter i skolans läs- och skrivundervisning.

 • Info ang. nya uppdrag. Läslyftet och det omfattande modularbetet. Nu startar en modul när det gäller digitalitet, med bland andra Johan Elmfeldt och Christina Olin-Scheller. Ny kunskapsöversikt om läsförståelse, Barbro Westlund ansvarig. Christina Olin-Scheller ingår nu även i PIRLS-gruppen.
 • Ny bok av Carina Fast, ”Läslust i hemmen” (Natur och Kultur). Vänder sig till föräldrar och handlar om hur man kan stimulera barns läslust.
 • Idé: Bör vi medverka med en egen avdelning i Almedalen för att skapa uppmärksamhet för literacy-perspektivet?
 • Debattartikel ang. underlaget om läs- och skriv till Skolforskningsinstitutet, den har nu publicerats i nät-tidskriften Skola och Samhälle och har där väckt fortsatt debatt. http://www.skolaochsamhalle.se . Målet är att även få in debattartikeln i fler tidningar, som t.ex. DN debatt, men det är då viktigt att avvakta ett läge när frågan har ett stort nyhetsvärde.
 • Jewitt, Carey (Ed.)The Routledge Handbook of Multimodal analysis. kap 1, 2 (Introducerande kapitel) och 14 (Multimodality and New Literacy Studies). Runda med inledande reflektioner följt av diskussion.
  • Hur kan man tänka om de olika perspektiven på multimodalitet?
  • Hur kan man förhålla sig till det som forskare så att det blir stringent?
  • Hur kan man förstå multimodala texter och interaktion i klassrummet, hur kan t.ex. multimodaliteten bedömas?
  • Vad kan vi uttala oss om utifrån multimodala analyser?
 • Nästa nätverksträff är lagt den 24-25 november för arbete med våra antologitexter. Start 10.30 den 24 november fram till 13.00 den 25 november. Samma lokal som vanligt på Hantverkargatan 70. För den som behöver övernattning tipsar Molly om ett prisvärt vandrarhem/hotell i närheten, STF Fridhemsplan hostel & hotell, http://www.fridhemsplan.se/en/
 • Vårens träffar 2 februari (Catarina Schmidt ansvarar för text, skickar underlag till Carina Hermansson för vidare distribution) samt den 28 april (ev. aktuella avhandlingar).
 • 13-14 lunch
 • 14-16 Diskussion och arbete med vår kommande antologi.
  • Vilka bidrag har vi?
  • Vad ser vi som den samlande idén? Varför är denna antologi ett oumbärligt bidrag?
  • Reviderat uppsnyggat abstract från var och en.
  • Vad är den samlande idén med våra bidrag som gör att just denna bok behövs?
 • Tidtabell för fortsatt arbete med antologin:
  • Redaktörsgruppen skickar ut instruktioner och tidsgräns för uppsnyggade abstract
  • 80% text till 30/10 inför skrivdagar i november.

Anteckningar av Marie Tanner

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet