28 april, 2016

Minnesanteckningar
Literacynätverk den 28 april, 2016, Stockholm

Deltagare: Christina Olin-Scheller, Siv Asarnoj, Karin Jönsson, Toura Hägnesten, Cecilia Rosenbaum, Catharina Schmidt, Marianne Skoog, Marie Tanner, Martina Norling, Carina Hermansson, Gunilla Molloy

 • Läget – aktuella forskningsprojekt och andra nyheter
  • Diskussioner kring den individinriktade diskurs med fokus på fonologiska perspektiv som vi nu ser stärkas i relation till ett bredare literacyperspektiv. Detta är något vi tidigare reagerat på i en skrivelse angående forskningsöversikten inför inrättandet av Skolforsk, och vi ser nu hur det tar sig nya uttryck aktuell granskning av speciallärarprogrammen, Skolverkets satsning på nya läsmoduler etc. Bör vi agera på något sätt?
  • Ny bok av Catharina Schmidt: ”Läsa, skriva och förstå texter”, Studentlitteratur.
  • Kursplanerevidering på gång när det gäller bedömning av digital kompetens i skolan.
  • Molly redogör för samverkan med Skolverket kring utveckling av läsmoduler och en text som dragits tillbaka, diskussion kring de direktiv och granskningar som getts i samband med den mycket omfattande produktionen av moduler inom satsningen på Läslyftet.
  • Vårt gemensamma skrivprojekt, som ursprungligen var tänkt att bli en antologi kommer istället att bli ett temanummer, troligen i tidskriften Language, Culture and Curriculum, Taylor & Francis
  • Avhandling Sari Vuorenpää, Litteracitetspraktiker genom interaktion, Södertörns högskola/Örebro universitet, disputation den 29 april
  • SMDI i Karlstad 24-25 november 2016, hög tid att skicka in abstrakt (senast 15/5). Doktorandworkshop den 23 november samt lärarutbildardag. kau.se/smdi
  • NERA i Köpenhamn 23-25 mars 2017. Roligt om vi kan delta med ett eller flera symposier inom literacy-spåret på NERA.
  • Ny bok kommer före sommaren ”Läsa mellan raderna” red. Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg, Gleerups
 • Höstens planering: Datum för träffar är 9 september (tema: translanguaging) samt 11 november.

LUNCH

 • Dagens texter diskuterades:

Hogan, B. (2010) The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6) 377–386

Gee, J. and Haze, E. (2011) Nurturing affinity spaces and gamebased learning. In Games, learning and Society: Learning and Meaning in the Digital Age, Ed Steinkuehler, Squire & Barab.

 • En gemensam hemsida är under uppbyggnad. Vi behöver diskutera dess utformning, funktion och administration vid nästa nätverksträff. Som ett första steg behöver vi få med en lista med namn på medlemmarna i literacy-nätverket.

Anteckningar av Marie Tanner

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet