8 maj, 2015

Minnesanteckningar
Literacynätverk den 8 maj 2015, Stockholm

Deltagare:
Berit Lundgren, Åsa Wedin, Gunilla Molloy, Karin Jönsson, Carina Fast, Siv Asarnoj, Carin Gustafsson, Elisabeth Mellgren, Marie Nordmark, Christina Olin-Scheller, Catharina Schmidt, Marie Tanner

Här följer korta minnesanteckningar från vårt senaste möte:

  1. Datum för höstens nätverksträffar bestämdes vid vårt förra möte och är tisdag den 15 september samt tisdag den 24 november. Båda träffarna förläggs till Stockholm.
  1. Information och kort diskussion kring den debattartikel som Christina Olin-Scheller, Eva Hultin, Berit Lundgren och Carolin Liberg håller på att skriva för att bemöta forskningsöversikten som tagits fram som underlag för det nybildade Skolforsk. Målet är att få in den på DN debatt eller annan större rikstidning. Den färdiga artikeln kommer att skickas ut till nätverkets medlemmar innan publicering.
  1. Diskussion kring begreppet ”neurodidaktik” som lanseras i ett nytt tvärvetenskapligt VR-projekt om yngre barns läsande och skrivande. Vad kan det ökande intresset för ”hjärnforskning” som vi nu ser innebära för utvecklingen av vårt forskningsfält, möjligheter och farhågor?
  1. Tips om tidskrift: Viden om Literacy, se senaste numret på: http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-16-med-strom-pa/
  1. Livlig diskussion kring dagens text av Lars Holm och Anne Pitkänen-Huhta, ”Literacy Practices in Transition: Setting the scene.”, I L. Holm & A. & Pitkänen-Huhta (red). Literacy Practices in Transition. Perspectives from the Nordic Countries. Multilingual Matters.
  1. Ingen text valdes till nästa träff – skicka gärna förslag på intressanta texter att ta upp till Carina Hermansson eller Marie Tanner.
  1. Efter lunch diskuterades arbetet med den kommande antologin med arbetsnamnet ”Situating Literacy Analysis in Educational Settings”. Särskilt utskick om tidsplan och andra ramar skickas ut till författarna från redaktörsgruppen.

Antecknat av Marie Tanner

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet